Právní rámec požárního řádu obce

Požárního řádu obce se týkají následující předpisy a jejich ustanovení:

  1. zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, § 29 „Obec a obecní úřad“ odst. 1 písm. i) „zpracovává stanovenou dokumentaci požární ochrany“ a písm. o) „obecně závaznou vyhláškou vydává požární řád obce“.
  2. Nařízení vlády č. 172/2001 Sb., ve znění NV č. 498/2002 Sb., § 1 odst. 2 písm. d) „dokumentaci požární ochrany obce tvoří požární řád obce
  3. Nařízení vlády č. 172/2001 Sb., ve znění NV č. 498/2002 Sb., § 15 „Požární řád obce“

Odst. (1) „Požární řád obce upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci a obsahuje:

a)      vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci,

b)      podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci,

c)      způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci,

d)     kategorii jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, její početní stav a vybavení,

e)      přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti,

f)       stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti,

g)      seznam ohlašoven požárů a dalších míst odkud lze hlásit požár, jejich označení, přičemž ohlašovny požárů jsou označeny tabulkou „Ohlašovna požárů“ a další místa pro hlášení požárů tabulkou „Zde hlaste požár“ nebo symbolem telefonního čísla 150,

h)      způsob vyhlášení požárního poplachu v obci“.

Odst. (2) „Součástí požárního řádu obce je seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu kraje“.

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

 § 10 písm. d) „Povinnosti může obec ukládat v samostatné působnosti obecně závaznou vyhláškou, stanoví-li tak zvláštní zákon“. Pozn.: zvláštní zákon v případě vydání požárního řádu ve formě obecně závazné vyhlášky na úseku  požární ochrany je zákon o požární ochraně- viz výše.

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

§ 12

Odst. (1):

Obecně závazné vyhlášky a nařízení obce (dále jen „právní předpis obce“) musí být vyhlášeny, což je podmínkou platnosti právního předpisu obce. Vyhlášení se provede tak, že se právní předpis obce vyvěsí na úřední desce obecního úřadu (§ 112) po dobu 15 dnů. Dnem vyhlášení právního předpisu obce je první den jeho vyvěšení na úřední desce. Kromě toho může obec uveřejnit právní předpis obce způsobem v místě obvyklým.

Odst. (2):

      Pokud není stanovena účinnost pozdější nabývají právní předpisy obce účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. Vyžaduje-li to naléhavý obecný   

      zájem, lze výjimečně stanovit dřívější počátek účinnosti, nejdříve však dnem vyhlášení,

 

Odst. (3):

      Nařízení obce vykonávající rozšířenou působnost se zveřejní též na úřední desce obecních úřadů působících ve správním obvodu obce s rozšířenou  

      působností,

Odst. (4):

     Obec vede evidenci právních předpisů, které vydala. Evidence právních předpisů obsahuje číslo a název právního předpisu, datum jeho schválení, datum

     nabytí jeho platnosti, datum nabytí jeho účinnosti, popřípadě i datum pozbytí jeho platnosti. Právní předpisy obce se označují pořadovými čísly. Číselná

     řada se uzavírá vždy koncem každého kalendářního roku.

Odst. (5):

     Právní předpisy obce a jejich evidence musí být každému přístupny u obecního úřadu v obci, která je vydala.

Odst. (6):

    Obec zašle obecně závaznou vyhlášku obce neprodleně po dni jejího vyhlášení Ministerstvu vnitra.