Topná sezóna začíná

Říjen je měsícem, který souvisí se zahájením nové topné sezóny, což téměř pravidelně registrují i hasiči. Výjimkou nebyl ani letošek, neboť v uplynulých dnech už přibylo do statistik několik výjezdů, které souvisely s požárem sazí v komíně.

Na prahu nastávající sezóny si dovolujeme připomenout alespoň základní doporučení a rady, kterými by se měl řídit každý, kdo používá lokální topidla.

Veškeré povinnosti týkající se kontrol a revizí spalinových cest jsou stanoveny novou vyhláškou č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty, která nabyla účinnosti 29. ledna 2016.

1) Kontrola spalinové cesty se provádí po jejím vyčištění. Při těchto kontrolách se posuzuje:

jestli stav a provedení spalinové cesty v době kontroly odpovídá technickým požadavkům, podle kterých byla navržena a provedena a bylo zahájeno její užívání,

jestli je stavem a provedením zajištěno bezpečné odvedení a rozptýlení spalin do volného ovzduší, jestli je ke spalinové cestě a všem otvorům (vymetacím, kontrolním atd.) zajištěn volný a bezpečný přístup,

jestli je dodržena stanovená bezpečná vzdálenost spalinové cesty od hořlavých předmětů a stavebních hmot, jestli je v souladu s požadavky provedeno zajištění prostupů spalinové cesty jak vodorovnými, tak i svislými stavebními konstrukcemi,

jestli nedošlo k zásadním změnám oproti stavu z minulé kontroly nebo revizi.

Kontrolu spalinové cesty je oprávněna provádět osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví.

2) Revize spalinové cesty je nutno provést:

při uvádění do provozu, resp. před jejím uvedením do provozu,

po každé stavební úpravě komína a před znovuuvedením do provozu,

při změně druhu paliva připojeného spotřebiče,

v případě, že připojujeme spotřebič do nepoužívané spalinové cesty,

v rámci výměny spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu, provedení a výkonu za předpokladu, že je splněna podmínka, že způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení čištění a kontroly spalinové cesty,

po požáru komínového tělesa,

při zjištění nebo při důvodném podezření na vznik trhlin ve spalinové cestě.

Revizi spalinových cest je oprávněna provádět osoba, která je zároveň držitelem osvědčení revizního technika spalinových cest.

3) Čištění spalinové cesty

Čištění spalinové cesty provádí oprávněná osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví.

Přestože lze čištění komínů u spotřebičů s výkonem do 50 kW včetně provádět svépomocí, doporučujeme spolehnout se na odborníky! Lhůty pro čištění spalinových cest jsou uvedeny v následující tabulce:

tabulka.jpg

Poznámka: Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce.

plk. Ing. Jan Ryšavý, náměstek ředitele pro prevenci HZS Středočeského kraje